Home

Kampcharter

Het Kampcharter wil het goed samenleven tussen groepen die op kamp zijn, de uitbater en de gastgemeente bevorderen.

Home

Masterplan Jeugdkampen

Het masterplan jeugdkampen. 38 acties om de toekomst voor jeugdtoerisme nog beter te maken. 

Het Masterplan jeugdkampen 

 Werk maken van het eenvoudiger en aantrekkelijker maken van het organiseren van meerdaags aanbod met overnachting voor alle kinderen en jongeren. Dat is DE ambitie die de Vlaamse regering bekrachtigde op 24 juni 2022 met de goedkeuring van het Masterplan jeugdkampen. 

Het Masterplan jeugdkampen gaat over beleidsdomeinen heen en is daarom de verantwoordelijkheid van verschillende ministers en hun administraties en dit in nauwe samenwerking met de jeugdwerksector. Deze samenwerking vormt de kracht van dit masterplan en zorgt ervoor dat we steeds vinger aan de pols kunnen houden. 

De inhoud van het Masterplan 

Het Masterplan jeugdkampen bevat 38 concrete acties die worden geformuleerd binnen 3 actiedomeinen: 

Aanbod
Zorgen dat er voldoende aanbod is van gebouwen, kampeerterreinen en kampeermateriaal voor al het jeugdwerk. Dit moet zo toegankelijk, laagdrempelig en goed mogelijk ontsloten worden. 

Omgeving en bereikbaarheid
Jeugdorganisaties trekken graag naar locaties in de nabijheid van groene speelruimte en bossen. Het Masterplan zorgt ervoor dat dit in de toekomst mogelijk blijft in de beste omstandigheden en met respect voor de omgeving. Daarnaast wordt verder ingezet op een duurzame, veilige en zo goed mogelijke verplaatsing naar de kamp- en vakantielocaties. 

Jeugdtoerismebeleid
Jeugdgroepen en uitbaters van jeugdlogies en kampeerterreinen worden geconfronteerd met reglementering en procedures die het uitbaten ervan of het organiseren van een jeugdkamp of -vakantie bemoeilijkt. Het Masterplan blijft het wegwerken van overregulering als prioriteit behandelen.
Jaarlijks trekken meer dan honderdduizend kinderen en jongeren erop uit. Ze gaan op kamp of vakantie over het hele land en strijken neer op het grondgebied van lokale besturen. Samen met alle betrokkenen werken we verder aan een positief kampklimaat.

Wat is de link met kampcharter

Er zijn 2 linken met het kampcharter die we graag even onder de aandacht brengen. 

Rechtstreekse linken

Een aantal concrete acties zijn rechtstreeks te linken aan het charter of de bijhorende engagementen:

  • Lokale overheden worden geïnformeerd over hoe ze uitbaters kunnen bijstaan op vlak van (ver)bouwen, omgaan met de buurt, afvalbeleid, enz...
  • In Vlaanderen zijn er nog 13 gemeenten/steden die een toeristentaks toepassen op jeugdlogies. De betrokken besturen worden geïnformeerd, gesensibiliseerd en gestimuleerd over hoe het heffen van een toeristentaks vaak contraproductief werkt. Goede voorbeelden worden ontstloten
  • Het bestaande kampcharter van goede principes wordt verder uitgerold naar de Vlaamse gemeenten en steden met als doel het charter te integreren in hun beleid. Om dit te verwezenlijken wordt er ingezet op een goede communicatie en monitoring.
  • We onderzoeken, stimuleren en monitoren de implementatie van een tijdelijke toegang tot recyclageparken en een tijdelijke ter beschikkingstelling van recipiënten die door de gemeenten kunnen opgehaald worden. 

Deze acties zouden rechtstreeks effect hebben en bijdragen aan bepaalde engagementen die vanuit de verschillende partijen worden aangegaan. 

Toekomstig Belgisch Kampcharter?
Met de goedkeuring van dit Masterplan jeugdkampen gaf minister Dalle ook duidelijk aan werk te willen maken van een betere relatie met de partners aan Franstalige zijde. 
Heel wat jeugdwerkorganisaties trekken in de zomer op kamp of vakantie over de taalgrens en soms botsen we daar op andere regelgeving, moeizame samenwerking (al dan niet door de taal als drempel voor overleg)... 
In het Masterplan zelf werd ook volgende actie opgenomen: 
  • Vlaamse jeugdgroepen gaan op meerdaags verblijf in Wallonië en vice versa. We onderzoeken of er een Belgische versie van het kampcharter tot stand kan komen.

Wij kijken alvast graag mee hoe we dit kunnen verwezenlijken in de toekomst en hoe we op die manier het kampklimaat in België in het algemeen kunnen verbeteren.