[anysurfer.logo]

Afvalbeleid in Vlaanderen

Afvalbeleid in Vlaanderen

Afval

Waar moet je met je afval naartoe?

Bij het ophalen van afval wordt een onderscheid gemaakt tussen huishoudelijk en bedrijfsafval. Deze beide vallen onder het Vlaamse ‘uitvoeringsplan huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval’. Hier wordt industrieel afval nog buiten beschouwing gelaten.

Enkel afval dat voortvloeit uit ‘gewone huishoudens’ wordt gezien als huishoudelijk afval. Alle andere afval wordt beschouwd als bedrijfsafval. Dat laatste geldt dus ook voor afval uit een meerdaags aanbod (met overnachting). Daarbinnen wordt dan een onderscheid gemaakt tussen vergelijkbaar en gelijkaardig bedrijfsafval. Vergelijkbaar bedrijfsafval is afval dat qua samenstelling EN hoeveelheid vergelijkbaar is met een gemiddeld gezin. Gelijkaardig is wel vergelijkbaar qua samenstelling maar wordt in veel grotere hoeveelheden buitengezet.

Hoewel Vlaanderen een aantal belangrijke spelregels vastlegt is het elke gemeente of intercommunale die op haar beurt beslissingen kan nemen over het ophalen van huishoudelijk afval en de kleine hoeveelheden van bedrijfsafval.  

Wie komt het ophalen?

Als de aard, samenstelling en hoeveelheid afval van het jeugdverblijf gelijklopend is met huishoudelijk afval, kan de gemeente of het intergemeentelijk samenwerkingsverband (de vroegere intercommunales) het ophalen toch voor haar rekening nemen. Daarvoor zijn maximum hoeveelheden vastgelegd.

Opgelet: een gemeente is niet verplicht dit te doen maar kan deze gunst toestaan. Het kan ook zijn dat de eigenaar van het gebouw of een terrein moet aankloppen bij een private firma om het afval op te halen omdat de hoeveelheden te groot zijn OF omdat de gemeente de gunst niet toekend bij ‘kleine hoeveelheden’.  

Hoe weet jij als groep wat de ophaalregels zijn?

Spreek de eigenaar van jouw gebouw of terrein hier op aan. Bij verblijven en/of terreinen die regelmatig worden verhuurd aan jeugdgroepen zijn vaak duidelijk regels te vinden rond afval in het huishoudelijk reglement.
Vraag na bij de eigenaar wat de sorteerregels zijn als deze niet zijn aangeduid en vraag naar juiste zakken/bakken om alles aan te bieden aan de ophaler.

Zijn er geen afspraken met de gemeente of met een private ophaler en de eigenaar (gebeurt bv. wanneer een aanbod slechts eenmalig of zeer tijdelijk is)? Klop dan zelf aan bij de stad/gemeente en vraag bij de milieudienst na of het ophalen door de gemeente/intercommunale een optie is en wat eventuele andere mogelijkheden zijn.   

Sorteren is strikt geregeld

In Vlaanderen is er sprake van 21 verschillende afvalfracties die jij als afvalproducent gescheiden moet aanbieden. 

Heel wat van die fracties (bv houtafval, metaalafval, puin, elektrische apparatuur,…) behoren sowieso niet tot het afval dat je aan de straat zet voor de afvalophaler. Andere fracties zoals PMD, huisafval, papier en karton en in sommige gevallen ook GFT-afval en/of glasafval kan je wel mogelijks meegeven via het ophalen aan huis.

Per gemeente kunnen de sorteerregels verschillen. Zoek dus op hoe je moet sorteren in de gemeente waar je kamp doorgaat. Dat doe je hier. Net zoals voor het afhalen van afval aan huis bepalen gemeentes/intercommunales ook wie toegang krijgt tot het containerpark van de stad/gemeente en volgens welke tarieven dit is. Denk je dat het aan het einde van een aanbod goed kan zijn om bepaalde met bepaalde soorten afval naar het containerpark te gaan? Dan ga je best na wat de geldende regels zijn. Laat het afvalpark jouw organisatie niet toe? Vraag na bij de stedelijke of gemeentelijke jeugddienst of uitzonderingen mogelijk zijn.


Meer weten over afvalbeleid vanuit Vlaanderen.

Eigenaar van een terrein of gebouw in Vlaanderen, ga dan een kijkje nemen in dit artikel van CJT.